Hoppa till innehåll

SÄL OCH SKARV


Säl och skarv spelar en viktig roll i den ekosystembaserade havsförvaltningen.

Därför har Pilot Södra Bottenhavet, Pilot Stockholms skärgård och 8+fjordar tillsammans skapat ett tvärforum över regionsgränser för att stärka samarbetet och möjligheten att tillsammans jobba med förvaltningen.

Hur kan vi lära av varandra och få till en effektiv förvaltning?


Varmt välkomna på ytterligare ett tvärforum för Säl och Skarv!

För att sätta de deltagande gruppernas arbete i ett sammanhang ser vi att HaVs strategi för Nordsjön och Östersjön kan fungera som övergripande tema/ramverk för mötets samtal. Framförallt är det åtgärd 46 som är relevant och den handlar om:

“Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av rovdjur; gråsäl i Östersjön, knubbsäl i Västerhavet och storskarv, för att stödja åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen”.

Plats: Digitalt
Tid: 13.00-16.00.

Presentationer:

 • Rapporteringssystem och samordning (Oliver Karlöf, Stockholms stad)
 • Säl- (och skarv-)skyddade områden (Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Stockholm)
 • Ekosystembaserad förvaltning av skarv i Bohuslän, (Karl Lundström, SLU Aqua och Robin Wolf, 8+fjordar)

Frågor för diskussion:

 • Hur hanteras säl- och skarv i  övrig havs- och fiskeriförvaltning?
 • Hur får vi till en etisk och effektiv förvaltning av skarv och säl?
 • Hur kan erfarenheter, utvärdering av vidtagna åtgärder kommuniceras och erfarenhetsutbyte ske mellan pilotområden och andra?
 • Hur styr vi den geografisk förvaltning av säl och skarv, gränsöverskridande behov och skyddade områden?
 • Hur påverkar sälhandelsförbudet förvaltningen?

31 personer deltog i mötet som inleddes med presentationer från Christine Aminoff på Naturvårdsverket och Norbert Häubner Havs- och vattenmyndigheten som berättade om frågan ur sina respektive perspektiv.

Deltagarna delade sedan upp sig i sju små grupper som tog vidare diskussioner kring hur vi kan arbeta för:

 • Förvaltning, genomförande och utvärdering av säl, skarv och fisk
 • Näringsliv och förädling
 • Forskning och kunskap

Flera grupper kom långt i att identifiera specifika frågor att arbeta vidare med. Här hittar ni anteckningar samt presentationerna från mötet. Här nedan hittar ni det sammanställda materialet:


Mötet inleddes med samtal i smågrupper om förhållningssätt och syn på problematiken. Christine Aminoff på Naturvårdsverket och Norbert Häubner Havs- och vattenmyndigheten berättade om frågan ut sina respektive perspektiv.

Ett antal arbetsområden identifierades att jobba vidare med (kräver inloggning). Mötet stärkte vår övertygelse om att ekosystembaserad havsförvaltning är en plattform som ger unik möjlighet att hitta lösningar kring säl- och skarvförvaltningen och i slutändan fiskbeståndet.

 • Bredd av deltagare och öppenhet, en mångfald av perspektiv och kunskaper kan bidra till bättre lösningar.
 • Vi vill skapa en kultur som bygger på respekt och acceptans för att få till en dialog präglad av lyhördhet där alla får komma till tals.
 • Vi vill ta fram bättre kunskapsunderlag och konsekvensbeskrivningar för hur förvaltningen idag påverkar fiskbestånden.
 • Vi vill skapa en bred samsyn genom dialog och regelbundna möten. Dela information och uppdatera nätverket.
 • Vi vill ta tillvara på lokal kunskap så väl som forskningsunderlag för att kunna tala med en röst mot politiken.

Våra frukostseminarier!
Varje tisdag 08.30-09.00

Eller förslag på hur vi kan utveckla arbetet?

Gustaf Almqvist Stockholms skärgård
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se

Robin Wolf 8+fjordar
robin.wolf@stenungsund.se

Mikael Nordberg Södra Bottenhavet
mikael.nordberg@soderhamn.se