Hoppa till innehåll

AKTÖRSFORUM


Det är så inspirerande att se hur arbetet börjar få mer fasta former! Vi jobbade dels i arbetsgrupperna och konkretiserade kommande steg för våra olika projekt men vi pratade också om vilken roll nätverket kan spela i att göra inspel i debatten och driva frågor som vi tycker är viktiga framåt.

Nedan hittar ni mer information!


Vad händer med regelverken?

En fråga som diskuterades rör EU-kommissionens förslag om att stänga det riktade fisket av strömming i centrala Östersjön och Bottenviken från 2023 men också förslag om utflyttad trålgräns. Gruppen beslutade att vi måste analysera förslagen och sedan se till att föra ut vår expertis för att se till att den regleringen som görs faktiskt bidrar till att skydda bestånden och återställa balansen i ekosystemen i praktiken. 

Det finns stor potential i förslagen men under aktörsforum lyftes också en oro att en utflyttad trålgräns utan striktare kvoter kan innebära att samma mängd fisk ändå tas upp, vilket inte skulle fylla syftet med regleringen. 

Det saknas också grundläggande kunskap kring hur strömming-bestånden ser ut idag. Om det inte finns ett nollvärde är det svårt att mäta effekt av åtgärder och det kan också ta tid för ett bestånd att återhämta sig. Om tidshorisonten är för snäv riskerar åtgärder att uppfattas som verkningslösa trots att de har potential att ha en positiv effekt på längre sikt. Återigen lyfte vi därför vikten av att upprepa de regionala undersökningar av strömmingen som vi utförde 2021 och som visade på en historiskt låg föryngring.


Farhågor finns också att det pelagiska fisket tvingas till andra områden, såsom mot Åland, vilket inte heller är önskvärt och skulle kunna hota förutsättningarna för bland annat det lokala torskbeståndet som finns där. 

Vi tar arbetet vidare, främst inom fiskegruppen och gruppen för Ekosystemanalys- Strömming, med hjälp av den lista som togs fram under mötet. Vill man delta i arbetet eller göra inspel är man välkommen att ta kontakt med gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se.

Vad kan vi lära av Åland och Finland?

19-21 september anordnar Ålands Ålands landskapsregerings miljöbyrå kustvattendagar och ledningsgruppen för Ekosystembaserad Havsförvaltning från HaV och piloterna i Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet kommer att delta på plats. Under Aktörsforum uppmärksammades att Finland värderat fisken som en viktig resurs- både säkerhetspolitiskt, kulturellt och ekonomiskt på ett annat sätt än Sverige. Många undrade varför fiskepolitiken i våra olika länder har sett så olika ut och det fanns stor nyfikenhet på vad vi kan lära oss av Finland och Åland. Några av frågorna som aktörsforum skickade med till mötet på Åland var:

  • Hur ser engagerade i Finland/Åland på det industriella trålfisket – kan vi tala med en gemensam röst?
  • Hur samarbetar myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och kustboende kring ekosystembaserad havsförvaltning i Finland/ på Åland- vad kan vi lära från dem och finns det möjlighet till samarbete?
  • Hur sker dialogen på Åland för att få genomslag för hållbart fiske i politiken?
  • Vilken miljöinformation finns i finska/åländska sjökort- har de samma problematik som vi och kan vi driva frågan tillsammans?

Under mötet nämndes även “Tre Skärgårdar” som är ett tidigare samarbete som man skulle kunna bygga vidare på.

Utöver fiskefrågorna fokuserar arbetsgrupperna på en rad frågor såsom skärgårdens el/drivmedelsinfrastruktur, effektivt marint skydd och lokalt åtgärdsarbete i grunda havsmiljöer.


Missa inte:

Nästa aktörsforum
9 november 10.00-15.00

Har du frågor?

Kontakta projektledare
Gustaf Almqvist
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se
072-548 18 23