Hoppa till innehåll

FRUKOSTSEMINARIUM

Under hösten drar EBHF ingång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses på tisdagar klockan 8.30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden.

Välkommen!


I denna studie har Cecilia Soler och Robin Bankel intervjuat lokala företagare som är verksamma inom yrkesfiske, fritidsfiske och turism i Södra Bottenhavet. Syftet har varit att förstå förutsättningarna för hållbara affärsmodeller i denna unika region. Studien har även inkluderat en analys av det kulturhistoriska arvets betydelse för dessa företag, vilket ger en djupare insikt i regionens unika identitet och möjligheter.

Denna kommande rapport kommer att ge oss en viktig lägesbild. Den kommer att vara en resurs för både offentliga och privata aktörer som strävar efter att arbeta tillsammans mot gemensamma mål för att säkerställa en hållbar utveckling i Södra Bottenhavet.


Leif Andersson har forskat på sillen och strömmingens genitik i över 40 år. Har han kunnat kartlägga något som fiskare i Gävlebukten länge vetat: att det under vårleken finns en extra storväxt strömming i Södra Bottenhavet. Med hjälp av modern DNA-teknik har han kunnat konstatera att det faktiskt inte rör sig om en strömming, istället är det en helt annan sillsort som fått namnet slåttersill. På sikt kan forskningen leda till en mer effektiv förvaltning av sill- och strömmingsbestånden. Det finns genetiska skillnader mellan slåttersill och strömming som påverkar fiskens anpassning till salthalt, ljusförhållanden och temperatur.

Lyssna eller titta på föredraget:


Peter Sigray är forskare och bioakustiker på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han kommer att berätta hur man med hjälp av robotisering kan öka och förbättra övervakningen av havsmiljön, såväl för det som simmar runt i den fria vattenmassan och för havsbotten och vad som lever där.

Peter har med sina kollegor på KTH:s maritima robotiklabboratorium (MRL) utvecklat en rad olika lösningar: alltifrån robotar under vattnet, till drönare på ytan eller autonomt seglandes. Han kommer att förklara vad robotisering egentligen är samt hur denna tekniska utveckling kan täppa till de kunskapsbrister, och i vissa fall kunskapsluckor, som idag finns om vår regionala havsmiljö.

Möjligheterna till förbättringar stora, både ur ett kostnadseffektivt perspektiv samt att mer och bättre data med tekniken kan samlas in. Vilket möjliggör att vi kan få en tydligare bild av miljöstatusen i våra hav, kuster och skärgårdar.


Patrik Cederlöf, skärgårdssamordnare på Länsstyrelsen i Stockholms län, berättar om kampanjen som fokuserar på utfasning av 2-takts motorer med förgasare. Kampanjen började som ett regionalt projekt men har i steg 2 spridits på nationell nivå.

Eftersom över 150 000 tvåtaktsmotorer med förgasare fortfarande används, är uppskattningen att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år. Det får förödande konsekvenser för djur- och naturliv i våra vattendrag. Nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2007, men det finns fortfarande kvar över 150 000 sådana motorer på våra båtar. Det innebär att var fjärde båtmotor är en tvåtaktsmotor med förgasare. Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Patrik berättar om hur man i denna kampanj möjliggör för personer att lämna in sina gamla motorer för skrotning.


Ann Aldeheim från föreningen Nämdö Green Archipelago berättar om hur bildandet av ett biosfärsområde i Stockholms skärgård kan bidra till ett hållbart lokalsamhälle. Nämdö Green Archipelago bildades år 2020 för att samordna alla goda idéer till ett hållbart lokalsamhälle i Nämdöskärgården efter Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling.

Med hjälp av forskning och fortbildning jobbar de för att värna om både biologisk mångfald och samhällsutveckling. Lokal samverkan är grunden för skapandet av biosfärområdet som formas efter lokala förutsättningar.


Lyssna på Joel Lindholm som driver företaget Under Ytan som undersöker spännande metoder för odling av bland annat tång, både i och utanför vindkraftsparker.

Många som bor och verkar kring Östersjön är medvetna om vårt innanhavs dåliga miljötillstånd. Där övergödningen i kombination med klimatförändringen försämrar denna situation. Vi behöver därför leta efter lösningar och börja jobba för att skapa ett mer livskraftigt hav. Alger, tång, musslor och ekosystemtjänster är en del av denna lösning och om vi samtidigt kan äta upp eutrofieringen och skapa ny sjömat så blir det gott att hjälpa Östersjön. Så uppstod företaget Under Ytan som med ett starkt engagemang för att förbättra havsmiljön även erbjuder mat till våra tallrikar.


Charles Berkow arbetar som omvärldsanalytiker på Stockholms universitets Östersjöcentrum med EU:s gemensamma fiskeripolitik kopplat till fiskeriförvaltning på nationell och regional nivå som specialitet. Han kommer att berätta om hur dagens situation med ett dominerande storskaligt industrifiske uppstått. Vilka beslut banade väg för att majoritet av den strömming och skarpsill som fångas i Östersjön idag blir till fiskmjöl? Hur förenliga är det egentligen med miljöpolitiska målsättningar och hur stor roll har Sveriges haft i denna utveckling?

Charles är i utbildad ekonom med lång erfarenhet från politik, förvaltning och miljörörelsen. 


Sofia Wikström, forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum, presenterar olika konceptuella modeller för hur Stockholms ekosystem är uppbyggt och fungerar, med särskilt fokus på fisk. En modell har tagits fram av fiskets intressenter, en annan har tagits fram av forskare med expertis om fisk, ekosystem och fiske i skärgården. Modellerna visar en samlad bild av både intressenternas kunskap och forskningsläget samt belyser likheter och skillnader mellan intressenternas förståelse och forskarnas bild byggd på traditionell vetenskap.


Erica Hasslar
(Pilot Södra Bottenhavet)
erica.hasslar@tierp.se
0293-21 83 21

Gustaf Almqvist
(Pilot Stockholms skärgård)
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se
072-548 18 23

Niclas Åberg
(8+fjordar)
niclas.aberg@stenungsund.se
0303-73 25 13